-> edukacja.koszalin.pl / AKTUALNOŚCI
 

19.09.2014 - "Bronek" ma już 65 lat !!!

Dzisiaj w Koszalinie kilkaset osób uczestniczyło w jubileuszowych obchodach 65-lecia istnienia i działalności II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego. Uczestniczący w spotkaniu Wiceminister Edukacji Narodowej Przemysław Krzyżanowski pogratulował całej społeczności szkolnej pięknego jubileuszu podkreślając, że - jako absolwentowi II LO - szkoła jest szczególnie bliska. - Zawsze do niej wracam przypominając sobie swoich nauczycieli, koleżanki i kolegów. Ta szkoła ma duszę i dzisiejsze spotkanie jest tego najlepszym dowodem.

Podczas uroczystości, w której brał udział m.in. Prezydent Koszalina Piotr Jedliński - Wiceszef resortu Edukacji Narodowej - odznaczył zasłużonych nauczycieli medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wręczono także wiele nagród i wyróżnień, m.in. Prezydent Piotr Jedliński został uhonorowany tytułem przyjaciela "Bronka". Uroczystość zakończyło posadzenie dębu, który będzie przypominał przyszłym absolwentom o tradycji szkoły.
 

19.09.2014 - II Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie świętuje jubileusz 65. rocznicy powstania.

Obchody rocznicowe rozpoczęło kryterium uliczne „Bronek” o Puchar Dyrektora II LO w Koszalinie, kolejny element to wspólny koncert nauczycieli, absolwentów i uczniów II LO w sali CK 105. W dniu 19 września rozpoczynają się oficjalne obchody z okazji 65-lecia II LO w Koszalinie w których będą uczestniczyli: Wiceminister Edukacji Narodowej Przemysław Krzyżanowski, Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński i Przewodniczący Rady Miejskiej Stefan Turowski.

Zamieszczamy list gratulacyjny skierowany do Dyrektora II LO Wiktora Kamieniarza.
 

17.09.2014 - WYNIKI MATUR 2014 - pobierz plik PPT
 

04.09.2014 - STYPENDIUM SZKOLNE

Do 15 września można składać w koszalińskich szkołach wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

W roku szkolnym 2014/15 uczniowie mieszkający w Koszalinie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego. Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium muszą spełniać kryterium dochodowe, które obecnie wynosi 456 zł na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu - w miesiącu złożenia wniosku.

Wnioski należy składać w terminie do 15 września 2014 roku. Po upływie tego terminu wnioski mogą być nadal składane, ale wymagają wówczas wskazania przyczyn złożenia wniosku po terminie, np. powodem tego może być pobyt rodzica/opiekuna prawnego w szpitalu, długotrwała choroba, wyjazd, itp. uniemożliwiły terminowe złożenie wniosku.

Wysokość stypendium szkolnego wynosi:

- jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy niż 50% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tzn. nie przekracza 228 zł, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 84,80 zł do 212,00 zł,
- jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 50% do 100% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tzn. od 228,00 zł do 456,00 zł, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 84,80 zł do 148,40 zł.

Miejsce złożenie wniosku

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne tylko na jedno dziecko w rodzinie, wniosek składa się w szkole, do której uczęszcza uczeń, jeśli jest to szkoła prowadzona przez Miasto Koszalin.

Natomiast, gdy rodzic ubiega się o stypendium szkolne na więcej niż jedno dziecko w rodzinie, wnioski na każde z dzieci składa w szkole prowadzonej przez Miasto Koszalin, do której uczęszcza najmłodsze dziecko. W tej sytuacji dokumenty potwierdzające dochody rodziny składa się w jednym egzemplarzu i dołącza do wniosku najmłodszego ucznia.

W przypadku uczniów szkół, które nie są prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin (m.in. szkoły niepubliczne, szkoły spoza Koszalina), a w skład Ich rodziny nie wchodzą inni uczniowie ubiegający się o stypendium szkolne, wniosek składa się w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy ul. Mickiewicza 26.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku można otrzymać w miejscu składania wniosku.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia mieszkającego w Koszalinie na rok szkolny 2014/15 - plik DOC

Objaśnienia do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia mieszkającego w Koszalinie - plik DOC
 

01.09.2014 - W roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana zostaje do uczniów z klas:
•   II, III i VI szkoły podstawowej;
•   II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
•   III szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej; którzy w roku szkolnym 2014/2015 kontynuują naukę w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego.

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także:
• uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników, techników uzupełniających lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (z wyjątkiem klas I), ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych ...

... ZOBACZ WIĘCEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI O DOFINANSOWANIU - PLIK PDF

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - plik PDF
 

03.07.2014 - DYPLOM DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE

zobacz dyplom za wspieranie szkół w przygotowaniu ich do wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych
 

03.07.2014 - W dniu 6 czerwca 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, w przepięknej Sali Balowej, odbyła się uroczystość wręczenia tytułu – „Samorząd Przyjazny Szkole Rozwijającej Uczenie Się Uczniów”.

Tytuł został nadany przez prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności program Szkoła Ucząca Się. Program Szkoła Ucząca Się, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności doceniają samorządy, które wspierają szkoły w ich trudnej pracy i które rozumieją, że to uczenie się uczniów jest najważniejszym celem szkoły.

Prestiżowym Tytułem:
„Samorząd Przyjazny Szkole Rozwijającej Uczenie Się Uczniów” zostało uhonorowane m.in. Miasto Koszalin. 
oto link do pełnej informacji o Uroczystości
 

17.04.2014 - Informator o szkołach ponadgimnazjalnych 2014/2015, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin
 

07.03.2014 - W dniu 11 marca 2014 roku w godzinach od 15:00 do 17:30 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego przy ul. Chełmońskiego 7 w Koszalinie, odbędą się III TARGI GIMNAZJALNE.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, opiekunów, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych. W czasie trwania targów, będzie można  zapoznać się z ofertą edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą koszalińskich gimnazjów, otrzymać kompleksową informację na temat warunków rekrutacji, obejrzeć prezentacje, otrzymać foldery. Od nauczycieli i uczniów z koszalińskich gimnazjów zainteresowani uzyskają  informacje i odpowiedzi na nurtujące pytania, dotyczące możliwości dalszej nauki.

Targi są organizowane z myślą, by w jednym miejscu zaprezentować nasze szkoły, utwierdzić lub przekonać uczniów i ich rodziców o trafności podjętej decyzji, dotyczącej wyboru kształcenia - zgodnego z ich potrzebami i zainteresowaniami. Koszalińskie szkoły dają uczniom możliwość rozwijania różnorodnych talentów edukacyjnych: artystycznych, językowych, sportowych i innych. Znajdą w nich swoje miejsce także uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zachęcamy do odwiedzenia i zapoznania się z ofertą placówek w trakcie III Targów Gimnazjalnych.
                                                                                                                                                Dyrektorzy Gimnazjów
 

15.01.2014 - Koszalińskie szkoły również w tym roku znalazły się w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014

Gazeta „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy”  ogłosiły wyniki Ogólnopolskiego   Rankingu  Szkół Ponadgimnazjalnych. Zostały one opublikowane na portalu edukacyjnym www.perspektywy.pl.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria Rankingu Liceów 2014: sukcesy w olimpiadach 30%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 45%.

Kryteria Rankingu Techników 2014: sukcesy w olimpiadach 20%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów zawodowych 30%.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Tradycyjnie wśród 1500 najlepszych szkół w Polsce znalazły się również koszalińskie szkoły ponadgimnazjalne:

- na miejscu 38 w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 oraz na miejscu 106 w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2014
  (5 miejsce w województwie) -  I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois, dyrektor Rafał Janus

- na miejscu 62 w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 oraz na miejscu 357 w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2014
  (13 miejsce w województwie) - II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego, dyrektor Wiktor Kamieniarz

- na miejscu 49 w Rankingu Maturalnym Techników 2014 oraz na miejscu 252 w Rankingu Techników 2014
  (11 miejsce w województwie) – Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Nr 1  im. Mikołaja Kopernika, dyrektor Jadwiga Topolan

- na  miejscu 80 w Rankingu Maturalnym 2014 oraz na miejscu 131 w Rankingu Techników  2014
  (5 miejsce w województwie) - Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta, dyrektor Joanna Rydzewska

- na miejscu 131 w Rankingu Egzaminów Zawodowych 2014 - Technikum Samochodowe w Zespole Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego,
  dyrektor Tomasz Lampkowski.

Serdecznie gratulujemy!
 

24.10.2013 - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Koszalin w roku szkolnym 2012/2013
 

14.10.2013 - ŻYCZENIA OD SENATORÓW RP Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
 
Pani Grażyny Anny Sztark                          Pana Piotra B. Zientarskiego
 

06.09.2013 - Wyprawka szkolna 2013/2014

Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia rady ministrów z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie szczególnych warunków udzielana pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych informujemy, że termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników został ustalony do dnia 13 września 2013 roku.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2013/2014.

czytaj więcej - pobierz plik DOC                 czytaj więcej - pobierz plik PDF
 

06.09.2013 - Informacja dotycząca wyników konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówki oświatowo-wychowawczej prowadzonych przez Miasto Koszalin oraz informacja dotycząca przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektorów szkół  prowadzonych przez Miasto Koszalin

czytaj więcej - pobierz plik DOC                 czytaj więcej - pobierz plik PDF
 

25.04.2013 - List Prezydenta Miasta skierowany do rodziców dzieci 6 i 7 letnich - kandydatów do szkół podstawowych
 

26.03.2013 - List Prezydenta Miasta skierowany do rodziców uczniów klas VI szkół podstawowych
 

26.03.2013 - Informator o szkołach ponadgimnazjalnych w Koszalinie w roku szkolnym 2013/2014
wersja w pliku PDF
wersja w formacie HTML - szybkie przeglądanie
 

05.03.2013 - REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO KOSZALIN NA ROK SZKOLNY 2013/2014
 

21.02.2013 - II Targi Gimnazjalne w Koszalinie

W środę, 27 lutego 2013 roku w godzinach od 15:00 do 17:00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego  im. Stanisława Dubois  odbędą się  II Targi Gimnazjalne. Ich zadaniem jest jak najpełniejsze zaprezentowanie bogatej oferty edukacyjnej koszalińskich gimnazjów. – Zapraszam do udziału w targach szóstoklasistów i ich rodziców. W jednym miejscu – w gościnnych murach I LO -  będą mogli zapoznać się z ofertą szkoły, do której od września 2013 roku będą uczęszczać. To niepowtarzalna okazja – oprócz dni otwartych organizowanych w każdym gimnazjum  – aby na własne oczy przekonać się o wysokim poziomie kształcenia, czy konkretnych możliwościach udziału w zajęciach dodatkowych, które będą rozwijały zainteresowania naszych pociech – zachęca prezydent Piotr Jedliński.

Koszalińskie szkoły dają uczniom możliwość rozwijania różnorodnych talentów edukacyjnych: artystycznych,  językowych, sportowych i innych. Znajdą swoje miejsce także uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Podczas imprezy zaprezentują się wszystkie koszalińskie gimnazja. To druga taka giełda w Koszalinie.

Informacja dodatkowa
W gimnazjach obowiązuje rejonizacja, więc szkoły  przyjmują kandydatów mieszkających w rejonie swojego działania. Każdy absolwent szkoły podstawowej ma prawo być przyjęty do swojego gimnazjum rejonowego. Gimnazjum, które ma wolne miejsca, może przyjąć kandydatów także spoza obwodu.

Po raz pierwszy w Koszalinie będzie obowiązywał elektroniczny system rekrutacji. Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony na stronach internetowych koszalińskich szkół.
 

08.02.2013 - IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie 5 kwietnia 2013 roku odbędzie się IX Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej pod hasłem "KOSZALIN – MIASTO, KTÓRE KOCHAM".

więcej informacji na stronie MKGK.ZS9ELEKTRONIK.PL
 

02.02.2013 - MEN przedstawia propozycję zmian w Karcie nauczyciela

- Nadrzędnym celem wszelkich działań w edukacji musi być dobro ucznia - minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas

- Specyfika zawodu nauczyciela wymaga szczególnych regulacji. Jednak budując prestiż tego zawodu, trzeba szukać rozwiązań służących przede wszystkim dobru uczniów i jakości ich kształcenia - podkreśliła minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas podczas dzisiejszej (31 stycznia) konferencji prasowej zorganizowanej po spotkaniu podsumowującym rozmowy Ministerstwa Edukacji Narodowej z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz przedstawicielami korporacji samorządowych w sprawie zmian przepisów ustawy Karta nauczyciela.

W konferencji prasowej udział wzięli również przedstawiciele samorządów terytorialnych, nauczycielskich związków zawodowych i organizacji rodziców.
- Nasze pomysły były dalej idące, ale uważamy propozycje MEN za krok w dobrym kierunku - podsumował w imieniu korporacji samorządowych Bogdan Bieniek. - Dziękuję, że w tej debacie wygrała rzeczowość i realizm - powiedział Sławomir Broniarz, prezes ZNP, podkreślając koncyliacyjną postawę MEN w ciągu trwającej wiele miesięcy debaty w sprawie zmian w Karcie nauczyciela.

NAJWAŻNIEJSZE PROPONOWANE ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA

URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA

Doprecyzowanie zasad udzielania urlopu dla poratowania zdrowia. Będzie on udzielany w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej, spowodowanej działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Urlop ten będzie mógł być udzielany wyłącznie przez lekarza medycyny pracy, a nie jak dotychczas przez lekarza pierwszego kontaktu. Takie zasady przyznawania urlopu wzmocnią profilaktykę chorób zawodowych nauczycieli.  O urlop dla poratowania zdrowia nauczyciele będą mogli występować po 20 latach pracy, a nie po 7 jak obecnie. Łączny czas urlopu będzie mógł wynieść 1 rok (dotychczas 3 lata).

DODATEK UZUPEŁNIAJĄCY

Uelastycznienie zasad naliczania i wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego, tak aby możliwe było wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów motywujących. Średnie wynagrodzenie nauczycieli gwarantowane w ustawie KN nie zmieni się, natomiast pula środków przeznaczona na ten cel będzie mogła być dzielona na wszystkich nauczycieli, a nie jak dotychczas, w ramach danego stopnia awansu zawodowego.

URLOP WYPOCZYNKOWY

Doprecyzowanie przepisu dotyczącego urlopu wypoczynkowego nauczycieli. Proponujemy uelastycznienie możliwości korzystania z niego. Precyzyjne zasady określania terminu urlopu pozwolą nauczycielom korzystać z urlopu w dogodniejszym dla nich okresie, który nie zaburzy pracy szkoły; w wymiarze rocznym 47 dni. Obecnie nauczyciele mają prawo do urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, a dyrektor szkoły ma prawo zobowiązać nauczyciela do wykonywania czynności na rzecz szkoły przez 7 dni tego okresu. W roku 2012 liczba dni wakacji letnich i ferii zimowych wyniosła 54 dni, tym samym urlop wypoczynkowy nauczycieli w 2012 roku wyniósł 47 dni.  Zaznaczyć należy, iż nauczyciele w okresie wakacji letnich prowadzą czynności związane z zakończeniem i rozpoczęciem roku szkolnego, procesem rekrutacji oraz prowadzeniem poprawkowych egzaminów maturalnych.

DODATKI SOCJALNE

Ustalenie stałej wysokości dodatku wiejskiego na poziomie 10% kwoty bazowej z roku 2013, z jednoczesnym włączeniem go do średnich wynagrodzeń nauczycieli. Stopniowe odejście od przyznawania dodatków socjalnych takich jak: dodatek mieszkaniowy, prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowania działki gruntu szkolnego czy zasiłek na zagospodarowanie; z poszanowaniem praw nabytych. Oznacza to, że nauczyciele, którzy już korzystają z tych praw będą mogli  korzystać z nich nadal.

EWIDENCJONOWANIE CZASU PRACY NAUCZYCIELI

Nauczyciele będą mieli obowiązek rejestrowania najważniejszych dodatkowych zadań realizowanych w ramach swoich obowiązków takich jak: spotkania z rodzicami, doskonalenie zawodowe zdefiniowane w ustawie KN oraz spotkania Rad pedagogicznych. Sposób rejestrowania określi organ prowadzący.

INNE PRZEPISY PORZĄDKUJĄCE

- Ułatwienie finansowania zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach programów finansowanych ze środków unijnych.

- Wzmocnienie pozycji Rady Rodziców w procedurze awansu zawodowego nauczycieli.

- Doprecyzowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Określenie zasad postępowania na poziomie ustawy. Przeniesienie postępowania dyscyplinarnego do środowiska bliższego szkole.

- Przejęcie przez ministra edukacji narodowej obowiązku sfinansowania jednorazowej gratyfikacji dla nauczycieli otrzymujących tytuł honorowy profesora oświaty.

- Doprecyzowanie zasad wykorzystania środków na doskonalenie nauczycieli w ramach 1 % odpisu określonego w Karcie nauczyciela.
 

01.02.2013 - WICEMINISTER Z KOSZALINA

Od 31 stycznia 2013 roku Przemysław Krzyżanowski, dotychczasowy zastępca prezydenta Koszalina objął funkcję wiceministra edukacji. W tym dniu formalnie przestał być wiceprezydentem ds. społecznych. Przypomnijmy, że tę funkcję sprawował nieprzerwanie od 2008 roku. Wcześniej, od 2000 roku szefował koszalińskiej oświacie jako dyrektor Wydziału Edukacji.

Przemysław Krzyżanowski dał się poznać jako sprawny menedżer i samorządowiec. Pod jego kierunkiem miasto Koszalin zdobyło trzykrotnie tytuły „Lidera zarządzania w samorządzie lokalnym". W 2004 za projekt Koszaliński System Oświatowy, w 2007 za Koszaliński System Oceny Przedszkoli i Szkół oraz w 2011 za projekty „Działania na rzecz podniesienia jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych", „Kompleksowe badanie kompetencji uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych" oraz „Program wspierania uczniów przygotowujących się do egzaminów zewnętrznych".

Miasto zdobyło także dwukrotnie I miejsce w konkursie „Samorząd na 6" (w 2007 i 2008 roku).

P. Krzyżanowski za największy swój sukces zawodowy w koszalińskim samorządzie uważa opracowanie i wprowadzenie w życie Koszalińskiego Systemu Oceny Szkół oraz Koszalińskiego Systemu Oświatowego, który pomógł w racjonalizacji wydatków oświatowych. Programy te zostały opracowane pod jego kierunkiem w Wydziale Edukacji. Koszaliński System Oceny Szkół wszedł w życie 1 września 2004 roku, obejmując wszystkie koszalińskie szkoły podstawowe i gimnazja. Rok później do systemu włączono przedszkola. Miasto wprowadziło tym samym rywalizację pomiędzy porównywalnymi placówkami oświatowymi, doprowadzając do lepszych wyników w zarządzaniu placówkami z jednej strony - z drugiej podnosząc poziom nauczania. Koszalińskie szkoły zaczęły osiągać najlepsze wyniki w województwie zachodniopomorskim a nawet w całym okręgu OKE Poznań obejmującym województwa lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Dzięki wprowadzeniu koszalińskiego systemu oceny przedszkoli i szkół nie tylko podwyższyły się wyniki uzyskiwane przez uczniów w egzaminach zewnętrznych, ale także wzbogaciła się oferta edukacyjna wszystkich szkół. Zwiększyła się liczba realizowanych programów autorskich. Szkoły uczestniczą w większej liczbie programów ogólnopolskich i europejskich. Dodatkowym efektem wprowadzenia w życie projektu była i jest doskonała promocja miasta Koszalina. Sukcesem było również trzykrotne zdobycie tytułu Lidera Zarządzania w Samorządzie w 2004, 2007 i 2011 roku oraz dwukrotnie tytułu „Samorząd na szóstkę".

Przemysław Krzyżanowski ma 46 lat. Urodził się w Szubinie. Jest absolwentem II LO im Władysława Broniewskiego w Koszalinie. Absolwent WSP w Słupsku. Żonaty. Żona Anna jest nauczycielem i wicedyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie. Ma dwóch synów: Roberta 21 lat i Grzegorza 17 lat.

Od wielu lat dziennikarz Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia Koszalin w którym prowadził m.in. autorski program radiowy „Premiera - Magazyn Nowości Filmowych".

Oprócz pracy zawodowej ma również inne zainteresowania. Należy do nich film, muzyka i turystyka.
 

01.02.2013 - Podręczniki - zmienione wydanie nie częściej niż co trzy lata

Ministerstwo Edukacji przypomina, że rozporządzenie z 21 czerwca 2012 roku  w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników wprowadziło istotne ograniczenie dotyczące wydawania podręczników. Składanie wniosku o dopuszczenie do użytku szkolnego kolejnych wydań podręcznika zmienionych w części stanowiącej nie więcej niż 20%, może następować nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego.

Rozporządzenie wprowadziło ponadto zmiany w wymaganiach dotyczących dopuszczania do użytku szkolnego podręczników w formie elektronicznej poprzez uszczegółowienie wymagań, jakie powinny spełniać podręczniki w formie elektronicznej tak, aby mogli z niego korzystać uczniowie o zróżnicowanych umiejętnościach w zakresie posługiwania się technologią informacyjną oraz zmiany w zakresie sporządzania opinii językowych, poprzez wprowadzenie dodatkowej, końcowej opinii językowej.

Inną zmianą jest odejście od dopuszczania do użytku szkolnego dodatkowych materiałów przeznaczonych dla ucznia dołączanych do podręczników, a więc zeszytów ćwiczeń, kart pracy i innych tego typu materiałów pomocniczych a także podręczników wspomagających edukację (tzw. podręczników pomocniczych) przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
28.01.2013 Nowa formuła sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej oraz egzaminu maturalnego od 2015 roku

- Cechą wspólną wszystkich zmian w systemie oświaty jest podnoszenie jakości kształcenia, a zmian we wszystkich egzaminach zewnętrznych odejście od sprawdzania wiedzy encyklopedycznej na rzecz umiejętności złożonych, takich jak analizowanie, wnioskowanie, rozumowanie, dowodzenie, modelowanie myślenia. Dlatego z jednej strony potrzebny jest inny sposób konstruowania zadań egzaminacyjnych, z drugiej - nowy sposób ich oceniania. Wszystkie te cechy będą zastosowane w nowej formule sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej oraz na egzaminie maturalnym - podkreślała Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej, prezentując podczas konferencji prasowej istotę zmian w tych egzaminach od 2015 roku.

Do rzetelnego sprawdzenia tak złożonych umiejętności uczniów potrzebna jest zmiana formuły egzaminów. Dziś został przekazany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia MEN (rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych), który zawiera konkretne propozycje zmian w sprawdzianie i egzaminie maturalnym od 2015 roku, tj. dla uczniów, którzy rozpoczęli już edukację w szkole podstawowej i w liceum ogólnokształcącym według nowej podstawy programowej.

więcej informacji na stronie MEN.GOV.PL