-> edukacja.koszalin.pl / AKTUALNOŚCI
 

10.03.2017 - Porozumienie między Zespołem Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, a firmą Dune Services Sp. z o.o.

W porozumieniu określone zostały zasady współpracy pomiędzy stronami, których wynikiem będzie poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 o wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe z obszaru żywienia i usług gastronomicznych, które ułatwią absolwentom kontynuowanie dalszej nauki lub znalezienie pierwszej pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia.

Firma Dune Services Sp. z o.o. obejmie patronatem, w roku szkolnym 2017/2018, klasę pierwszą Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcącej w zawodzie kucharz.

Dzięki podpisaniu Porozumienia o współpracy możliwe będzie również realizowanie wspólnych przedsięwzięć Zespołu Szkół Nr 1 i firmy Dune Services Sp. z o.o.
 

24.02.2017 - Erasmus+ w koszalińskim Zespole Szkół Nr 1

W dniu 24 lutego 2017 roku w ramach Programu Erasmus+ w koszalińskim Zespole Szkół Nr 1 przebywała grupa uczniów z: Hiszpanii, Portugalii, Turcji i Włoch.

Spotkanie w Ratuszu było doskonałą okazją do zaprezentowania Koszalina i wymiany doświadczeń.

...więcej informacji: www.facebook.com/rzecznik.koszalin
 

23.01.2017 - I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FRYZJERSKI

19 stycznia 2017 roku w Zespole Szkół nr 8 w Koszalinie odbył się konkurs p.n. „KARNAWAŁ 2017 W OCZACH MŁODEGO STYLISTY”. W zmaganiach uczestniczyli uczniowie reprezentujący technika fryzjerskie z regionu (Szczecinek i Słupsk).

I miejsce zdobyła Katarzyna Tomasik, uczennica klasy IV koszalińskiego technikum w ZS8.
 

10.01.2017 - Ranking 2017

Miesięcznik „Perspektywy” ogłosił wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. Zostały one opublikowane na portalu edukacyjnym www.perspektywy.pl.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria Rankingu Liceów 2017: sukcesy w olimpiadach 30%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 45%.

Kryteria Rankingu Techników 2017: sukcesy w olimpiadach 30%, matura - przedmioty obowiązkowe 25%, matura - przedmioty dodatkowe 45%.

W roku 2017 nie jest publikowany Ranking Zawodowy. Ze względu na zmiany, jakie zaszły w formie zdawania egzaminów zawodowych w technikach. Do roku 2016 Ranking Zawodowy zawierał wyniki zdawalności oraz przystępowalności do egzaminu w danej szkole. Obecnie uczniowie zdają egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach zawodowych wymaganych dla danego zawodu. W zależności od zawodu, uczeń musi zdać pozytywnie egzamin z jednej kwalifikacji, dwóch, a w niektórych przypadkach – nawet pięciu. Do roku 2016 uczniowie zdawali egzamin zawodowy na zakończenie szkoły. Obecnie uczeń może zdać egzamin z danej kwalifikacji już w pierwszym roku nauki, a kolejne kwalifikacje zaliczać w następnych latach.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Tradycyjnie wśród najlepszych szkół w Polsce znalazły się również koszalińskie szkoły ponadgimnazjalne:

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois, dyrektor Rafał Janus
- 78 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2017 (3 miejsce w województwie)
- 60 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2017
- 85 miejsce w Rankingu Szkół Maturalnych 2017

II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego, dyrektor Wiktor Kamieniarz
- 430 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2017 (11 miejsce w województwie)

Technikum Handlowe w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, dyrektor Szymon Konefał
- 300 + miejsce w Rankingu Techników 2017 (8 miejsce w województwie)

Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, dyrektor Szymon Konefał
- 300 + miejsce w Rankingu Techników 2017 (35 miejsce w województwie)

Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta, dyrektor Joanna Rydzewska
- 300 + miejsce w Rankingu Techników 2017 (16 miejsce w województwie)

Technikum Elektryczne w Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta, dyrektor Joanna Rydzewska
- 300 + miejsce w Rankingu Techników 2017 (14 miejsce w województwie)

Technikum Samochodowe w Zespole Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego, dyrektor Tomasz Lampkowski
- 300 + miejsce w Rankingu Techników 2017 (27 miejsce w województwie)

Technikum Budowlane w Zespole Szkół Nr 7 im. Bronisława Bukowskiego, dyrektor Ewa Kroll
- 300 + miejsce w Rankingu Techników 2017 (38 miejsce w województwie)
 

10.01.2017 - Spotkanie Noworoczne Prezydenta Miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego

W dniu 9 stycznia 2017 r. w Filharmonii Koszalińskiej odbyło się Spotkanie Noworoczne Prezydenta Piotra Jedlińskiego. To jedenaste spotkanie, podczas którego Prezydent Koszalina spotkał się z przedstawicielami świata biznesu, kultury, nauki, oświaty, organizacji pozarządowych, sportu i innych dziedzin istotnych dla Koszalina, w trakcie którego zostały uhonorowane „Koszalińskimi Orłami” osoby i instytucje, które w minionym roku wyróżniły się swoim działaniem.

Uroczystość poprzedził występ Filharmonii Koszalińskiej, która zaprezentowała wiązankę utworów ze "Skrzypka na dachu".

W tym roku przyznanych zostało pięć Orłów, które prezydent Jedliński wręczył podczas Spotkania Noworocznego. Podczas okolicznościowego przemówienia prezydent Koszalina podsumował miniony rok przez pryzmat wydarzeń światowych, krajowych i koszalińskich, wspomniał także o swoich zamierzeniach na rok bieżący. Podczas wystąpienia podkreślał przede wszystkim potrzebę aktywności społecznej mieszkańców miasta i sposoby jej pobudzania w Koszalinie.

W tym roku podczas spotkania noworocznego zostali wyróżnieni:

1. W dziedzinie „Gospodarka”:

Meden-Inmed Sp z o.o. za innowacyjność rozwiązań oraz zbudowanie silnej koszalińskiej marki rozpoznawalnej na rynku krajowym i zagranicznym.

2. W dziedzinie „Społeczna odpowiedzialność”:

Ksiądz doktor Radosław Siwiński za zrozumienie potrzeb innych, otwartość serca i zaangażowanie w niesienie pomocy osobom potrzebującym.

3. W dziedzinie „Kultura”:

Pani Daria Zawiałow za konsekwentny rozwój artystyczny oraz znakomity debiut na polskiej scenie muzycznej.

4. W dziedzinie „Sport”:

Pan Maciej Sochal za niezwykłą wolę walki, niezłomność ducha i mistrzostwo sportowe.

5. W dziedzinie: „Edukacja”:

Dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne Gimnazjum nr 11 im. Lotników Polskich za znakomite rezultaty kształcenia, rozwój i eksponowanie indywidualnego potencjału uczniów oraz determinację w kształtowaniu prospołecznych, patriotycznych postaw.

Gimnazjum nr 11 im. Lotników Polskich powstało w Zespole Szkół nr 5 w Koszalinie w roku szkolnym 1999/2000. Od 1 września 2004 roku funkcjonuje jako samodzielna placówka, kontynuując ponad pięćdziesięcioletnie tradycje Szkoły Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym i Studium Nauczycielskim oraz Szkoły Podstawowej nr 11.

Realizowana od kilku lat koncepcja pracy szkoły skutkuje osiąganiem przez uczniów wielu sukcesów, zarówno w zakresie konkursów przedmiotowych, jak i przedsięwzięć artystycznych oraz rywalizacji sportowej. W konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w latach 2013 – 2016, 52 uczniów uzyskało tytuł laureata, a 80 finalisty; na przestrzeni ostatnich trzech lat 48 uczniów otrzymało Nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w nauce. Ponadto od kilku lat uczniom przyznawane są także Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Wyniki egzaminu gimnazjalnego ze wszystkich części i zakresów plasują się zdecydowanie ponad wszelkimi uśrednionymi wskaźnikami (dla kraju, okręgu OKE, województwa i miasta) i mieszczą w staninach 8 – 9. System Edukacyjnej Wartości Dodanej wskazuje Gimnazjum nr 11 jako szkołę sukcesu, która uzyskuje bardzo dobre wyniki pomiaru zewnętrznego i wysoką efektywność nauczania, co potwierdzają również wskaźniki tendencji rozwojowej szkoły.

Nieodłącznym elementem sytemu wychowawczego szkoły, skupionego wokół kultywowania tradycji związanej z Patronami Szkoły – Lotnikami Polskimi, jest codzienne podejmowanie działań zmierzających do ciągłego doskonalenia pożądanych cech osobowościowych ucznia i absolwenta: patriotyzmu, wytrwałości w dążeniu do celu i spełnianiu marzeń, stawianiu sobie nowych wyzwań, ciekawości świata. W realizacji tych zamierzeń bardzo ważna jest stała współpraca z instytucjami polskiego wojska, w szczególności Sił Powietrznych – 1. Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego, 21. Bazą Lotnictwa Taktycznego, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie, a także Stowarzyszeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Grupą Historyczną Lotnictwa Polskiego, Koszalińskim Stowarzyszeniem Lotniczym czy Instytutem Pamięci Narodowej. Efektem współpracy są różnorodne przedsięwzięcia wewnętrzne i zewnętrzne organizowane dla uczniów (m.in. Dzień Patronów Szkoły, wycieczki edukacyjne do baz lotniczych, dęblińskiej Szkoły Orląt, wyjazd na Międzynarodowe Pokazy Lotnicze „Air Show Radom”).